۱۳ اردیبهشت

نشر نوشته به مانند هر سال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شما عزیزان همراه خواهد بود.

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.

۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مصلی امام خمینی، بخش کودک و نوجوان، چادر مهدی آذر یزدی، غرفه ۲۴۷، نشر نوشته

دیدگاه بگذارید