توانایی خواندن
۱۵ آذر

نشرنوشته در راستای ارتقای توانایی خواندن در دانش آموزان مجموعه بابا یاد داد را منتشر نموده است.

هدف از تدوین مجموعه بابا یاد داد تقویت فعالیت خواندن و گسترش بانک لغات و اطلاعات نوآموزان است.

در بخش اول هر کتاب یک داستان در قالب شعر با محتوای یکی از مهارت های زندگی بیان شده است.

در بخش دوم یک نکته تربیتی در قالب یک داستانک مطرح شده است

در بخش بعدی یکی از مشاهیر ایران زمین که اول اسم یا فامیل او با حرف مورد نظر کتاب شروع شده به طور مختصر معرفی گردیده است.

در قسمت پایانی کتاب یک شهر از کشور عزیزمان یا یک ضرب المثل فارسی که با حرف مورد نظر کتاب آغاز شده معرفی می گردد.

مجموعه سی و دو جلدی بابا یاد داد سعی دارد ضمن مرور آموخته های زبان فارسی بجه ها و گسترش این آموخته ها به تقویت هویت ملی کمک کند.

دیدگاه بگذارید